แบบทดสอบก่อนและหลังเข้าเรียน 
ทั้งหมดมี 30 ข้อ คำสั่ง : ให้นักศึกษาเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ เท่านั้น 

1. จากวงจรเมื่อสวิตช์ Q ปิดวงจร จะได้สัญญาณ VD ดังรูปใด
 			
    	 ก.             ข.
    	 ค.                   ง.
2. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับทรานซิสเตอร์ BJT กำลัง
    	 ก. ทรานซิสเตอร์ BJT เป็นสวิตช์ไวงานที่สามารถควบคุมสถานะ โดยการขับนำเบส
    	 ข. เวลาการสวิตช์เร็วกว่าทรานซิสเตอร์ MOSFET
    	 ค. การทลายแบบที่ 1 เกิดจากในสถานะ OFF โหลดเป็นตัวเหนี่ยวนำ
    	 ง. การทลายแบบที่ 2 เกิดจากการขาดเสถียรภาพทางอุณหภูมิ
3. SCR จะนำกระแสได้ก็ต่อเมื่อ
    	 ก. A+ , K- , G+
    	 ข. A+ , K- , G-
    	 ค. A- , K+ , G+
    	 ง. A- , K+ , G-
4. วงจรที่เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ GTO คือ
    	 ก. วงจรเปรียบเทียบ
    	 ข. วงจรขับนำเกต
    	 ค. วงจรสนับเบอร์
    	 ง. วงจรป้องกันกระแสเกิน
5. MCT ย่อมาจาก
    	 ก. MOS - controlled transistor
    	 ข. MOS - controlled thyristor
    	 ค. MOS - control transistor
    	 ง. MOS - control thyristor
6. จากรูปวงจร Q ที่เป็นสวิตช์จะ On เมื่อ                  
 
    	 ก. อินพุตมีค่าเท่ากับ 1                         			 ข. อินพุตมีค่าเท่ากับ 0
    	 ค. อินพุตมีค่าเท่ากับ 1 หรือ 0                 		  	 ง. ไม่มีข้อใดถูก
7. รูปใดคือสัญลักษณ์ของ MOSFET
    	 ก. 					 ข.
    	 ค.  					 ง. 
8. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการขับนำ SCR
    	 ก. พิกัดแรงดันของ SCR ไวแสงมีค่าสูงมาก
    	 ข. ปัญหาในการขับนำ SCR คือแรงดัน VGK อาจมีค่ายอดสูงในช่วงที่เริ่มนำกระแส
    	 ค. ความจุไฟฟ้าเบียดเบียนเป็นปัญหาของตัวเชื่อมโยงผ่านแสง
    	 ง. การขับนำ SCR ส่วนใหญ่จะใช้หม้อแปลง
9. การขับนำ GTO กระแส iG ในช่วงการหยุดนำกระแส จะต้องมีค่าเท่าใดของกระแสแอโนด
    	 ก. 0.1 - 0.2
    	 ข. 0.2 - 0.3
    	 ค. 0.3 - 0.4
    	 ง. 0.4 - 0.5 
10. บทที่ 3 วงจรแปลงผันแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ - ไฟฟ้ากระแสตรงแบบควบคุมไม่ได้    ทำไมจึงเรียกว่าแบบควบคุมไม่ได้ 
    	 ก. เพราะใช้ไดโอดในการเรียงกระแส
    	 ข. เพราะว่าไม่ใช้ SCR ในการเรียงกระแส
    	 ค. เพราะไม่มีมุมจุดชนวน
    	 ง. ถูกทุกข้อ
11. ไดโอด DF ( Diode Free - Wheelling) ในวงจรทำหน้าที่อะไร
    	 ก. เรียงกระแส 				 ข. ทำงานร่วมกับ D1
   	 ค. ป้องกันแรงดันย้อนกลับ			 ง. ป้องกันโหลดได้รับความเสียหาย
12. รูปคลื่นดังรูปคือจุดใดของวงจร
   	 ก. 1 						 ข. 2
   	 ค. 3 						 ง. 4
13. แรงดัน Vm มีค่าเท่าใด
   	 ก. 110 V 					 ข.220 V
    	 ค. 380 V 					 ง. 220 V
14. จากรูปวงจร สูตรในการหาค่า Vo(avg) จะใช้สูตรใด
    	 ก.   	 ข.
   	 ค.	 ง.
15. จากรูปวงจรข้อ 14 ถ้า Vo(avg) = 98.25 V, Io(avg) มีค่าเท่าใด..?
   	 ก. 30.75 A
   	 ข. 31.75 A
   	 ค. 32.75 A
   	 ง. 33.75 A
16. วงจรเรียงกระแส 1 เฟสแบบดาวมีข้อเสียคือ
   	 ก. ตัวประกอบการใช้หม้อแปลงต่ำกว่าแบบบริดจ์สองเท่า
   	 ข. มีโหลดเป็น LCR
   	 ค. ค่า TUF ต่ำ
   	 ง. ข้อ ก , ค ถูก
17. เงื่อนไขของวงจรเรียงกระแส 12 พัลส์คือ
   	 ก. แหล่งจ่ายต้องเป็นวงจรเรียงกระแส 3 เฟสแบบบริดจ์
   	 ข. แรงดันด้านออกต้องมีค่าระลอกที่สูง
   	 ค. แรงดันระลอกต้องมีเฟสต่างกัน 30 องศา
   	 ง. แรงดันระลอกต้องเสริมกัน
18. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับวงจรเรียงกระแสสองทิศทาง
   	 ก. ทำงานได้ 4 ควอแดรนท์
   	 ข. ประกอบด้วยวงจรเรียงกระแส 2 ชุด
   	 ค. ชุดหนึ่งจ่ายกระแสบวก ชุดหนึ่งจ่ายกระแสลบ
   	 ง. แบ่งเป็นวงจรที่มีตัวเหนี่ยวนำ และวงจรที่ไม่มีตัวเหนี่ยวนำ
19. บทที่ 6 อยู่ส่วนใดของรูป
 	
    	 ก. 1	
    	 ข. 2	
   	 ค. 3 	
   	 ง. 4
20. วงจรแปลงผันดีซี - ดีซี แบบบัค - บูสต์ คือวงจร
   	 ก. วงจรแปลงผันดีซี - ดีซี แบบเพิ่ม - ลด
   	 ข. วงจรแปลงผันดีซี - ดีซี แบบลด - เพิ่ม
   	 ค. วงจรลดทอนระดับภาคกระแสต่อเนื่อง
   	 ง. ผิดทุกข้อ
21. เนื้อหาในบทที่ 6 อุปกรณ์ที่ใช้งานจริงคืออุปกรณ์ใด
   	 ก. UPS 		
   	 ข. สว่าน AC 
   	 ค. Switching 
   	 ง. Modem
22. วงจรอินเวอร์เตอร์คือวงจร
   	 ก. แปลง AC เป็น AC 			
   	 ข. แปลง AC เป็น DC
   	 ค. แปลง DC เป็น AC
   	 ง. แปลง DC เป็น DC
23. วงจรอินเวอร์เตอร์ทำหน้าที่อะไร
   	 ก. สร้างสัญญาณรูปไซน์ 	
   	 ข. ใช้ในอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า
   	 ค. ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ AC
   	 ง. ถูกทุกข้อ
24. รูปคลื่นที่มีแอมพลิจูดคงตัวแต่มีความกว้างที่แปรเปลี่ยนตามความเหมาะสม เรียกว่า
   	 ก. การมอดูเลตความกว้างพัลส์
   	 ข. การมอดูเลตแอมพลิจูดของพัลส์
   	 ค. การมอดูเลตแบบพัลส์ - ไซน์
   	 ง. การมอดูเลตเพื่อจำกัดฮาร์มอนิกต่ำ
25. วงจรไซโคลคอนเวอร์เตอร์ทำหน้าที่	
   	 ก. แปลง AC เป็น AC 			
   	 ข. แปลง AC เป็น DC
   	 ค. แปลง DC เป็น AC
   	 ง. แปลง DC เป็น DC
26. ข้อใดไม่ใช่ข้อเสียของไซโคลคอนเวอร์เตอร์แบบเอนเวอร์ลอป
   	 ก. แรงดันขาออกมีลักษณะค่อนไปทางรูปสี่เหลี่ยมมากกว่าไซน์
   	 ข. อัตราส่วนความถี่ขาออกต่อความถี่ขาเข้า ไม่อาจแปรได้อย่างต่อเนื่อง
   	 ค. SCR แต่ละชุดเป็นวงจรเรียงกระแสไม่อาจทำงานเป็นอินเวอร์เตอร์ได้ โหลดจึงเป็นความต้านทาน
   	 ง. แรงดันด้านออกของวงจรมีค่าความถี่ที่เพิ่มขึ้น
27. วงจรไซโคลคอนเวอร์เตอร์คือวงจร
   	 ก. แปลงผันความถี่
   	 ข. ที่มีชุดกระแสบวกและชุดกระแสลบ
   	 ค. วงจรเรียงกระแสสองทิศทาง
   	 ง. ถูกทุกข้อ
28. จากวงจรอุปกรณ์ใดทำหน้าที่เป็นสนับเบอร์
   	 ก. D1 				
   	 ข. C1 , R1
   	 ค. LG , D1 , CS , RS 
   	 ง. RS , CS
29. วงจรตรึงแรงดันทำหน้าที่
   	 ก. ลดยอดแหลมของแรงดันคร่อมสวิตช์		
   	 ข. ช่วยการเริ่มนำกระแส 
   	 ค. ช่วยการเริ่มหยุดนำกระแส 			
   	 ง. ป้องกันแรงดันเกิน
30. คือค่า
   	 ก. ความต้านทานความร้อนของ Heat Sink 	
   	 ข. ความต้านทานสูงสุดของ Heat Sink
   	 ค. ความต้านทานในอุณหภูมิปกติ ของ Heat Sink 
   	 ง. ความต้านทานที่เกิดขึ้นโดยการพัดพา