วิชาการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

 

     การสร้างแรงจูงใจเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
      ค่านิยม
     บุคลิกภาพ
     ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง
     วัฒนธรรมในการทำงาน
    
การตั้งเป้าประสงค์ของชีวิตและการทำงาน
     การพิชิตปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
     
การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
     
การสำรวจตัวเอง