วิชาการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
   
วิชาการพัฒนาองค์การ
   
วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
   
วิชามนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
   
วิชาองค์การและการจัดการ