คลิกเลือกบทเรียนที่จะเรียนได้เลย (ควรใช้ Internet Explorer ในการดูบทเรียน)

 

 

Unit One : Applying for jobs

          บทเรียนนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสมัครงาน  การทำประวัติส่วนตัว  การเขียนจดหมายสมัครงาน 

การกรอกแบบฟอร์มสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษา

ได้มีความรู้และสามารถนำเอาไปใช้ได้จริง สถานที่ประกอบการโดยปกติแล้วจะลงโฆษณาตำแหน่งงานว่างใน

หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์  หรือในอินเตอร์เนต การลงประกาศรับสมัครงานปกติจะให้รายละเอียด เกี่ยวกับ

คุณสมบัติของผู้สมัครตลอดจนเงินเดือนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ ในการสมัครงานนั้น ผู้สมัครงานสามารถ

ที่จะไปติดต่อกรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่สถานประกอบการหรือเขียนจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติส่วนตัว

และ เอกสารหลักฐานเพื่อส่งไปสมัครงานยังบริษัทที่ตนเองสนใจ เมื่อสถานที่ประกอบการได้รับเอกสารสมัคร

งาน ก็จะทำการตรวจสอบและนัดหมายผู้สมัครที่น่าสนใจ เพื่อทำการสอบข้อเขียนและหรือ สอบสัมภาษณ์ 

หลังจากนั้นสถานประกอบการ หรือนายจ้างจะทำการคัดเลือกผู้สมัครที่ดีที่สุดเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งว่างที่รับ สมัคร  

คลิกที่นี่ เพื่อดู ตัวอย่าง แบบฟอร์มต่าง ๆ

คลิกที่นี่ เพื่อดู ตัวอย่าง ใบสมัครงานภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลไทย

คลิกที่นี่ เพื่อดู Sample Marketing Resume

Menu Unit